سوال اول :
برنامه ای بنویسید که یه متغییر دریافت و آن را چا پ کند:
(برای نوشتن این برنامه کافی است که دستو ر های printfوscanfرا بلد باشید)
637owofj7l5s2tynz08.jpg

          // in the name of god
          //this program is coded by BOSS       
#include<stdio.h>
int main()
{
        int x;
        printf("enter a number:");
        scanf("%d",&x);
        printf("%d",x);
        return 0;
}